K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Financiën

De Dr. Marijnus Johannes van Toorn en Louise Scholtenstichting is geen fondswervende stichting, zij verstrekt slechts gelden uit de revenuen van haar vermogen en uit haar vermogen zelf. Om die reden wordt hierna volstaan met een opgave van de Staat van Baten en Laten van de Stichting.
De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

Staat van Baten en Lasten 2022 2021
Baten    
Inkomsten uit vermogen € 9.915 € 13.642
Koersresultaat effecten - € 301.805 € 199.712
      
 Totaal Baten - €  291.890 €  213.354
 
 
 
 Lasten     
 Kosten Vermogensbeheer €  16.299 €  20.602
 Algemene Kosten €  19.688 €  20.540
 Doelbestedingen € 359.231 € 193.606
     
 Totaal Lasten € 395.278 € 234.748
 
 
 
 Saldo € - 687.108 € - 21.394
 
 
 

 

Download hier het standaardformulier publicatieplicht fondsen

 

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.