K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Financiën

De Dr. Marijnus Johannes van Toorn en Louise Scholtenstichting is geen fondswervende stichting, zij verstrekt slechts gelden uit de revenuen van haar vermogen en uit haar vermogen zelf. Om die reden wordt hierna volstaan met een opgave van de Staat van Baten en Laten van de Stichting.
De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

Staat van Baten en Lasten 2017 2016
Baten    
Inkomsten uit vermogen € 41.860 € 65.296
Koersresultaat effecten € 178.979 € 29.355
     
 Totaal Baten € 220.839 € 94.651
 
 
 
 Lasten    
 Kosten Vermogensbeheer €  34.258 €  37.252
 Algemene Kosten €  43.441 €  27.232
 Doelbestedingen € 457.597 € 282.698
     
 Totaal Lasten € 535.296 € 347.182
 
 
 
 Saldo € - 314.457 € - 252.531
 
 
 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.