K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Activiteiten

Gedurende het verslagjaar heeft het Bestuur haar donatiebeleid onverkort kunnen continueren. Ten aanzien van molenorganisaties is € 162.080 aan donaties beschikbaar gesteld ten behoeve van meerdere molenprojecten. Een in 2008 aan een molenorganisatie gedane toezegging ad € 25.000 is komen te vervallen wegens het niet in uitvoering nemen van het project door de betreffende molenorganisatie.

Aan culturele instellingen is een bedrag van € 125.000 toegekend.