K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Donatiebeleid

Ten aanzien van het molenbehoud:
Het bestuur heeft er sinds 1 januari 2017 -en dat anders dan voorheen- voor gekozen niet langer uitsluitend derde partijen in te schakelen met dezelfde doelstelling als die van de Stichting ter verwezenlijking van de Stichtingsdoelstelling betreffende het molenbehoud; Daartoe verstrekt de Stichting sindsdien zelf aan gekwalificeerde plaatselijk of landelijk werkende ANBI Stichtingen of Verenigingen, donaties.

Ten aanzien van de museale activiteiten:
De Stichting richt zich op ondersteuning –op projectbasis- van musea die voldoen aan de in de Basis Infrastructurele Regeling genoemde randvoorwaarden, ook al behoren zij niet tot de categorie rijksmusea. De Stichting legt daarbij het accent op museale instellingen, die zich initiërend inzetten de eigen museumpositionering te versterken door het houden van bijzondere tentoonstellingen respectievelijk door het verwerven van werken die aantoonbaar de kwaliteit van de eigen collectie versterken.

Ten aanzien van toedeling van donaties:
Donaties worden uitsluitend toegekend aan partijen die door het bestuur zijn uitgenodigd een verzoek daartoe in te dienen. Ongevraagd ingediende donatieverzoeken respectievelijk verzoeken een donatieverzoek bij de Stichting te mogen indienen worden niet in behandeling genomen.